OEM Make to Order

OEM หมายถึง Original equipment manufacturer คือ การผลิตสินค้าภายใต้การอนุญาตโดยเจ้าของ brand สินค้า
กำกับดูแลคุณภาพสินค้าโดยผู้จ้าง ซึ่งคือเจ้าของ brand
รับรู้ รับทราบการผลิตและสินค้าที่ผลิตทั้งหมด ต้องส่งให้เจ้าของ brand สินค้า

บริษัท ที พี เอ พลาสติก รับผลิตสินค้าถุงพลาสติกทุกประเภท
เช่นถุง shopping Bag, ถุงหูหิ้ว, ถุงร้อน, ถุงเย็น, ถุงขยะ, ถุงรีไซเคิล, ถุงเพื่อการเกษตร,
ถุงเกรดใส่อาหารเครื่องดื่ม รวมไปถึงฟิมพ์ถนอมอาหารและฟิมพ์หด